login
| EN

S tem povabilom Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, izvajalec projekta FP1303 “Performance of Biobased building materials”,  išče izvajalce za naslednje storitve na področju svetovanja bio-osnovanih gradbenih materialov:

 • uporaba belega papirja pri bio-osnovanih gradnjah stanovanjskih in poslovnih stavb;
 • identificiranje in razoj komunikacijskih kanalov za raziskovanje področja bio-osnovanih gradbenih materialov na UP IAM;
 • svetovanje glede razvoja raziskovalno.razvojnega in inovacijskega plana UP IAM na področju bio-osnovanih gradbenih materialov.

Največje možno ocenjeno število ur: 50

Najvišja možna ocenjena vrednost: 6.400 eur

Dokumenti in seznami, navedeni zgoraj, morajo biti predani UP IAM najkasneje v 15 delovnih dneh od oddaje naročila (predvidoma 12. januar 2018).

Pogoji in zahteve za izvajalca:

 • večletne izkušnje na raziskovalnem področju na mednarodni ravni,
 • doktorat iz biotehniških znanosti,
 • večletne izkušnje na področju mreženja in svetovanja.

Ponudba mora vsebovati:

 • CV in reference,
 • opis možnih rezultatov,
 • pričakovano število osnutkov, partnerjev in projektov.

Ponudbe pošljete na naslov martina.m.kos@iam.upr.si najkasneje do 15. decembra 2017 do poldneva.

_______________________________________________________________

Subject: Invitation for offer for Consulting in field of consultancy for preparation of communication, research development and innovation plan in field of Biobased building materials

With this public bid University of Primorska, Andrej Marušič Institute, who is executing the FP1303 project “Performance of Biobased building materials”,  is searching for the following services in field of Consultancy in field of Biobased building materials:

- white paper in the use of biobased building materials in residential and non residential buildings

- identification and development of communication channels for UP IAM research related to bio-based building materials

- consultancy on development of the  research development and innovation plan of UP IAM in the filed of bio-based building materials.

Highest estimated hours: 50

Highest estimated value: 6.400 eur

Documents and lists of ideas should be presented to UP IAM no later than in 15 work days after submitting the order (presumably 12th January 2018).

Conditions and requirements for the service:

 • long term experience in research field on international level,
 • PhD in natural od biotechnical sciences,
 • long term experiences in cooperation and consulting.

The offer should contain:

 • CV and references of person,
 • description of possible outcome,
 • anticipated number of drafts, partners and projects.

Offers should be send to e-mail address martina.m.kos@iam.upr.si no later than on 15th December 2017 til noon. 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti