login
| EN

Univerza na Primorskem vsako leto obeležuje obletnice obstoja v tednu okoli 17. marca, saj je bila 17. marca 2003, vpisana v Sodni register. Tako vsako leto poteka Teden UP, znotraj njega pa vedno Slavnostna akademija, na kateri UP podeli nagrade vsem, ki so s svojim delom ali aktivnostmi prispevali k ugledu, razvoju in uspehu univerze.

Tokratna akademija se je začela s posebno priložnostjo– v družbi prve rektoricedr. Lucije Čok, obeh rektorjev – dr. Rada Bohinca in dr. Dragana Marušiča, jdr. Klavdija Kutnar, ki je dosedanjo insignijo nosila v prvem mandatu, sprejela novo insignijo. Prvo rektorsko insignijo je ob nastanku podaril oblikovalec Oskar Kogoj, sedaj pa so jo vsi, ki so jo ponosno in odgovorno nosili s podpisi spravili v spominski okvir. Z novim desetletjem je univerzi oblikovanje nove insignije podaril akademski slikar, dr. Tilen Žbona, visokošolski učitelj na Univerzi na Primorskem in pobudnik vzpostavitve umetniških študijskih programov Vizualne umetnosti in oblikovanja na Univerzi na Primorskem.

 

Lani smo na Slavnostni akademiji gostili slavnostno govornico Mariyo Gabriel, v vlogi Evropske komisarke, ki je prizadevanja za  krepitev visokošolskih institucij uresničila tudi v ustvarjanju ENIHEI – Evropske mreže inovativnih visokošolskih ustanov, katere članica je tudi UP. Tokrat je bila povabljena kot  slavnostna govornica, a je morala zaradi obveznosti, povezanimi s prevzemom predsedovanja Vladi Republike Bolgarije, prisotnost omejiti na video nagovor. Osebno se bomo na UP z njo srečali, ko ji bomo predali podeljen Častni doktorat UP za leto 2023. V svojem nagovoru pa je poudarila: »Vsem na Univerzi na Primorskem čestitam in se zahvaljujem, da aktivno sodelujete pri ključnih evropskih pobudah na področju visokega šolstva. Vi ste konkreten primer tega, kako s povezovanjem inovacijske in izobraževalne sfere spodbujamo podjetniški duh prihodnje generacije.«


Med prejemnicami in prejemniki nagrad Univerze na Primorskem za leto 2023 so tudi sodelavke in sodelavci UP IAM in UP Famnit.


SVEČANA LISTINA UNIVERZE NA PRIMORSKEM - DOC. DR. ALEKSANDAR TOŠIĆ (UP FAMNIT IN UP IAM)

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Svečano listino UP za leto 2023 prejme doc. dr. Aleksandar Tošić za pomemben doprinos k razvoju UP na vseh področjih njenega delovanja ter izjemno uspešno povezovanje znanstvenoraziskovalnega dela z industrijskimi projekti.

Dr. Aleksandar Tošić je doktorski študij zaključil na UP, kjer je opravil vse tri stopnje študija. Sedaj je  zaposlen na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije UP Famnit, kjer tudi kot predavatelj prejema odlične ocene. Na znanstvenem področju se ukvarja s porazdeljenimi sistemi, predvsem tehnologijami porazdeljenih knjig (DLT – blockchain). Objavil je že nekaj odmevnih del, v zadnjih treh letih kar 11 znanstvenih člankov v revijah s seznama SCI, med temi dva članka v revijah A''. Posebnega pomena je njegovo odlično povezovanje z industrijskimi projekti, kar se odraža ne le na uspešnem delu na dveh tovrstnih projektih, temveč tudi pri prijavi in mentoriranju šestih PKP (Po Kreativni Poti do znanja) projektov, namenjenih povezovanju študentov z delom na projektih z gospodarstvom – med njimi so tudi projekti z uspešnimi industrijskimi implementacijami. Izjemno aktiven pa je tudi na področju popularizacije in prepoznavnosti raziskovalnega področja. Njegova inovacija pametna tla je bila namreč več mesecev razstavljena na Gospodarski zbornici Slovenije, mlade pa dodatno navdušuje za računalništvo s snovanjem, vodenjem in organizacijo programerskega tekmovanja FTP (Fakultetno Tekmovanje v Programiranju).


ZLATA PLAKETA UNIVERZE NA PRIMORSKEM - IZR. PROF. DR. JERNEJ VIČIČ

Na predlog rektorice UP Zlato plaketo UP za leto 2023 prejme izr. prof. dr. Jernej Vičič za  posebej velik doprinos k razvoju UP na področju vzpostavitve informacijske podpore administrativnim procesom izvajanja izobraževalne, raziskovalne in podporne dejavnosti.

Dr. Jernej Vičič je doktorski študij zaključil 2012 na UL, na UP je zaposlen od 2001. Raziskovalno se ukvarja z jezikovnimi tehnologijami, s posebnim poudarkom na jezikovnih in prevajalnih modelih naravnih jezikov ter s porazdeljenimi sistemi. Na UP je vodja laboratorija za porazdeljene sisteme in jezikovne tehnologije – D(LT)^2, interdisciplinarno pa se povezuje z ISJFR pri ZRC SAZU in InnoRenew CoE. Posebej velja izpostaviti vodenje projekta »Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub«. Poleg znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela na UP skrbi tudi za informacijsko podporo izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Tako že vrsto let skrbi za delovanje spletnih učilnic v sistemu Moodle na vseh fakultetah. Kot vodja Centra za oblikovanje in razvoj aplikacij (UP IAM CORA) vodi razvojno ekipo kadrovskega informacijskega sistema UNIS in aplikacije potnih nalogov - edinstven odprtokodni integracijski sistem, ki omogoča nadzor in povezano uporabo informacij različnih virov  ter omogoča tako celostni pregled podatkov zaposlenih, raziskovalnih in drugih projektov univerz kot tudi izpise za različna poročanja, kar predstavlja bistveni element informatizacije univerze.


NAGRADA ZA ZNANSTVENO ODLIČNOST UNIVERZE NA PRIMORSKEM - IZR. PROF. DR. ANNA MAŁGORZATA SANDAK (UP FAMNIT IN UP IAM)

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Nagrado za znanstveno odličnost UP za leto 2023 prejme izr. prof. dr. Anna Małgorzata Sandak za izjemno raziskovalno delo na raziskovalnih področjih znanosti o lesu in vodenje prestižnega ERC projekta.

Dr. Anna Małgorzata Sandak je doktorski študij zaključila leta 2010 na poljski Univerzi v Poznanu, na UP pa je zaposlena od leta 2016, kjer ob znanstvenoraziskovalnem delu znanje predaja študentom na magistrskem in doktorskem študiju s področja obnovljivih materialov in trajnostnega grajenega okolja Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT. Ob tem deluje tudi kot vodja raziskovalnega oddelka Materiali na inštitutu InnoRenew CoE. Vse od začetka zaposlitve na UP poleg znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela skrbi tudi za popularizacijo znanosti in prepoznavnost UP, saj je organizirala številne mednarodne konference in delavnice, obenem pa je članica uredniških odborov številnih mednarodnih revij. Objavila je več kot 90 znanstvenih člankov, od tega 7 v letu 2023. Da gre za svetovno uveljavljeno in mednarodno vpeto raziskovalko, kažejo ne le podatki o izjemno uspešnem pridobivanju mednarodnih projektov, temveč pridobljen prvi ERC projekt za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere, ki ga vodi raziskovalka – petletni ARCHI-SKIN – »Bioinspired living skin for architecture« projekt, je vreden skoraj 2 milijona evrov, v njem pa se ukvarjajo  z razvojem zaščitnega biotskega premaza, izdelanega iz inženirsko izdelanih živih materialov.


NAGRADA SREČKO KOSOVEL ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM - DR. SARA ZUPAN (UP FHŠ)

Na predlog UP FHŠ Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2023 prejme dr. Sara Zupan za doktorsko delo Vpliv geografske in ekološke izoliranosti populacij barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Nymphalidae) na genetsko strukturiranost in izraznost fenotipa pod mentorstvom izr. prof. dr. Jureta Jugovica in somentorstvom prof. dr. Elene Bužan ter izr. prof. dr. Valentine Brečko Grubar.

Dr. Sara Zupan je zaključila doktorski študijski program Geografija na UP FHŠ z izjemno obsežno in mnogoplastno doktorsko delo, katere rezultati so bili objavljeni v kar petih znanstvenih člankih. Doktorsko delo odlikuje izjemen interdisciplinaren pristop, v katerem avtorica združuje elemente geografije, genetike in ekologije, s čimer zagotavlja celovito razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na življenjski prostor ter populacije ogrožene in evropsko pomembne vrste metulja barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) v Sloveniji. Dr. Sara Zupan  je zaposlena na Oddelku za biodiverziteto UP Famnit, kjer je aktivna tako na znanstvenem področju kot tudi v izobraževanju. Njena inovativnost pri poučevanju in angažiranost v projektu INOVUP kažeta na njeno željo po izboljšanju kakovosti visokošolskega izobraževanja. Poleg tega je aktivno sodelovala pri projektih, organizacijah konferenc ter povezala štiri inštitucije v prijavi Interreg SLO-ITA projekta Kras4us. Pri svojem delu tako izstopa kot izjemna raziskovalka in pedagoginja, ki presega visoka pričakovanja na vseh področjih svojega delovanja.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti