login
| EN

Na slovesnosti v Armeriji Univerze na Primorskem je v ponedeljek, 13. marca 2023, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefko Miklavič, v doktorje znanosti promoviral doktorande, ki so doktorske disertacije zagovarjali med oktobrom 2022 in februarjem 2023. Do sedaj je doktorski študij na UP zaključilo 320 študentov.


Žiga Velkavrh je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vedenjske lastnosti skozi čas in med državami: Eseji o posredni recipročnosti, zavajanju ter narodnosti«; pod mentorstvom prof. dr. Klavdije Kutnar in somentorstvom izr. prof. dr. Aljaža Uleta.

Povzetek doktorske disertacije

»VEDENJSKE LASTNOSTI SKOZI ČAS IN MED DRŽAVAMI: ESEJI O POSREDNI RECIPROČNOSTI, ZAVAJANJU TER NARODNOSTI«

V doktorski disertaciji s pomočjo nadzorovanih laboratorijskih ekonomskih poskusov preučujemo altruizem ter (ne)poštenost v situacijah, kjer sta pomoč neznancem in poštenost družbeno zaželena, a z vidika posameznika suboptimalna. Pri tem spreminjamo dostop do informacije o ugledu. Podrobneje preučimo tudi vedenjske strategije posameznikov in zaključimo, da vedenja, ki temelji na osebnih izkušnjah, v bodoče ne smemo zanemariti. Doktorsko disertacijo zaključujemo z rezultati meddržavne študije, v kateri ugotovimo, da so slovenski in mednarodni študenti podobni, medtem ko vedenje nizozemskih študentov nekoliko odstopa.


Andrès David Santamaría-Galvis je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Razdeljivost in olupljivost relativnih simplicialnih kompleksov«; pod mentorstvom izr. prof. dr. Russa Woodroofa.

Povzetek doktorske disertacije

»RAZDELJIVOST IN OLUPLJIVOST RELATIVNIH SIMPLICIALNIH KOMPLEKSOV«

Olupljivost in razdeljivost sta dobro znani in medsebojno povezani kombinatorični lastnosti simplicialnih kompleksov. V svojem doktorskem delu je Andrés David raziskoval prostore, ki dopuščajo razdeljivo triangulacijo, kot je realna projektivna ravnina, norčeva kapa in odprt Möbiusov trak. V ta namen je razvil orodja, ki poenostavijo  raziskovanje razdeljivosti ali olupljivosti danega kompleksa skozi enostavnejše sestavljenih relativnih podkompleksov. Andrés David je raziskal tudi nekatere računske vidike olupljivosti kot, na primer, da je lastnost NP-polna.


Dean Lipovac je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Preference ljudi do lesnih materialov in vloga le-teh v restorativnih okoljih«; pod mentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

Povzetek doktorske disertacije

»PREFERENCE LJUDI DO LESNIH MATERIALOV IN VLOGA LE-TEH V RESTORATIVNIH OKOLJIH«

Disertacija Deana Lipovca preučuje vlogo lesa v restorativnih okoljih, v katerih se ljudje lahko hitreje spočijejo in okrevajo po stresu. V preglednem članku in štirih empiričnih študijah je Lipovac preveril, ali lahko lesni materiali izboljšajo udobje in počutje uporabnikov stavb, in sicer s testiranjem, kako ljudje zaznavajo in se odzivajo na različne lesne materiale, preizkušene v različnih okoliščinah. Rezultati kažejo, da imajo ljudje v različnih kontekstih raje les, vendar je malo verjetno, da bi izpostavljenost manjšim lesnim površinam bistveno vplivala na čustvena stanja, fiziološko aktivnost in kognitivne zmogljivosti ljudi.


Renè Rodriguez Aldama je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Splošne konstrukcije minimalnih kod iz posebnih razredov funkcij nad končnimi polji«; pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Nastje Cepak.

Povzetek doktorske disertacije

»SPLOŠNE KONSTRUKCIJE MINIMALNIH KOD IZ POSEBNIH RAZREDOV FUNKCIJ NAD KONČNIMI POLJI«

V zadnjih desetletjih so bile linearne kode uspešno uporabljene za izdelavo varnostnih algoritmov. Poseben razred kod, imenovan minimalne, je bil uporabljen za izpeljavo varnih dvostranskih računanj in shem deljenja skrivnosti. Renéjeva doktorska disertacija uvaja splošne metode za pridobivanje minimalnih kod z uporabo teorije Boolovih funkcij in končnih polj. Poleg tega, ker geometrijska in kombinatorična narava konstrukcij pokrivata širok spekter možnosti, so zgrajene kode s prilagodljivimi parametri in dodatnimi lastnostmi, ki, na primer, ne izpolnjujejo Ashikhmin-Bargovega pogoja ali z veliko minimalno utežjo.


Amar Bapić je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Konstrukcije novih superrazredov ukrivljenih funkcij in nadaljnje konstrukcije kriptografsko pomembnih preslikav izven M#«; pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića.

Povzetek doktorske disertacije

»KONSTRUKCIJE NOVIH SUPERRAZREDOV UKRIVLJENIH FUNKCIJ IN NADALJNJE KONSTRUKCIJE KRIPTOGRAFSKO POMEMBNIH PRESLIKAV IZVEN M#«

Disertacija predstavlja rezultate, ki vodijo do novih sekundarnih konstrukcij (vektorskih) ukrivljenih funkcij izven popolnega Maiorana-McFarland razreda in uvaja dva nova superrazreda ukrivljenih funkcij: SC in CD z njunima aplikacijama. Hkrati delo preučuje nekatere znane konstrukcije ukrivljenih funkcij (npr. posredna vsota in 4-dekompozicija) in pogoje, pri katerih dobljene funkcije ležijo izven M#.


Blas Fernandez je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »O nekaterih problemih, ki so povezani s Terwilligerjevimi algebrami in razdaljno uravnoteženimi grafi«; pod mentorstvom prof. dr. Štefka Miklaviča in somentorstvom izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića.

Povzetek doktorske disertacije

»O NEKATERIH PROBLEMIH, KI SO POVEZANI S TERWILLIGERJEVIMI ALGEBRA IN RAZDALJNO-URAVNOTEŽENIMI GRAFI«

Doktorska disertacija Blasa Fernándeza je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu Blas obravnava tako-imenovano Terwilligerjevo algebro grafa. Ta algebra je bila v preteklosti predvsem uporabljena za študij razdaljno-regularnih grafov ter asociativnih shem. Glavni doprinos znanosti v prvem delu doktorske disertacije je torej uporaba Terwilligerjeve algebre za študij razredov grafov, ki niso nujno razdaljno-regularni. V drugem delu disertacije pa Blas preučuje tako-imenovane razdaljno-uravnotežene grafe. V tem delu Blas razreši več odprtih vprašanj glede teh grafov, ki so jih v literaturi zastavili drugi raziskovalci, ter klasificira poseben podrazred regularnih razdaljno-uravnoteženih grafov. Rezultati, ki so zajeti v doktorski disertaciji, so objavljeni v šestih člankih v mednarodnih SCI revijah.


Jaka Gašper Pečnik je na Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Napredne uporabe lepil za konstrukcijske elemente iz lesa«; pod mentorstvom izr. prof. dr. Matthewa Schwarzkopfa in somentorstvom viš. znan. sodelavca dr. Vaclava Sebere.

Povzetek doktorske disertacije

»NAPREDNE UPORABE LEPIL ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE IZ LESA«

V doktorski disertaciji Jake Gašperja Pečnika z naslovom "Napredne uporabe lepil za konstrukcijske elemente iz lesa" smo na področju uporabe lepil za konstrukcijske lesne elemente proučili različne inovativne načine uporabe lepil in različne statične ter dinamične eksperimentalne metode testiranj njihove ustreznosti. Z ugotovitvami v okviru študije smo poudarili pomembnost raznolikosti v materialih, od izbire lepilnih sistemov, do vpliva vrste masivnega lesa. Pokazali smo, kako se ta variabilnost odraža pri obnašanju kompozitnih – lepljenih materialov, veznih elementov ali modificiranih lesenih elementov.


Sadmir Kudin je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Določanje ukrivljenih funkcij zunaj M# razreda in določeni rezultati o korelacijski imunosti funkcij«; pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića.

Povzetek doktorske disertacije

»DOLOČANJE UKRIVLJENIH FUNKCIJ ZUNAJ M# RAZREDA IN DOLOČENI REZULTATI O KORELACIJSKI IMUNOSTI FUNKCIJ«

Disertacija predstavlja rezultate in pojasnjuje relacije med nekaterimi razredi ukrivljenih funkcij, in sicer: razred Maiorana-McFarland, razreda C in D ter razred PSap. Prav tako uvaja in raziskuje več novih pojmov, povezanih z vektorskimi Boolovimi funkcijami, in sicer: vektorske ukrivljene-negabentne funkcije in vektorske ukrivljene funkcije, ki so šibko ali močno zunaj danega razreda ukrivljenih funkcij. V disertaciji so tudi raziskani in rešeni nekateri odprti problemi o korelacijskI imunosti in rezilientnosti funkcij.


Miha Markelj je na UP FTŠ - Turistica zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Oblikovanje in aplikacija metode za vrednotenje kulturne krajine in trajnostni razvoj turizma: primer Selške doline«; pod mentorstvom izr. prof. dr. Igorja Jurinčiča.

Bojan Dolar je na UP FM zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Medgeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju«; pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava.

Marc Elmeua González je na UP FVZ zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Biomehanska analiza konjeniškega športa«; pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona.

 

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti