login
| EN

Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEB Academy) je vodilna pobuda Evropske komisije, katere namen je pospešiti nadgradnjo znanj in prekvalifikacijo strokovnjakov s področja arhitekture, gradbeništva in inženirstva (ACE) ter podobnih področij. Z mrežo vozlišč za usposabljanje po vsej Evropi združujejo regionalne kompetence in omogočajo dostop do vsebin o trajnostnosti, krožnosti in znanju o biotskih materialih. Močno partnerstvo univerz, regionalnih centrov za usposabljanje, organov oblasti in evropskih organizacij je predstavilo delovanje konzorcija NEBA Alliance in pričelo soustvarjati to novo platformo za gradbeni sektor.

Pospešitev prenosa znanja glede blažitve podnebnih sprememb med delavce, podjetja, oblikovalce politik in javnost je nujno potrebna zaradi pereče podnebne krize in gradbeništva, ki je odgovoren za več kot 40 % emisij toplogrednih plinov. Prav zato je Ursula Von der Leyen, predsednica Evropske komisije, novembra 2022 napovedala Akademijo Novega evropskega Bauhausa (NEB Academy) kot glavno in vodilno smer razvoja pobude Novega evropskega Bauhausa.

V okviru pobude bomo omogočili enostaven dostop do gradiva za usposabljanje in ponujali predavanja. Izvajali jih bomo v mednarodni mreži, ki vzpostavlja vse večje število vozlišč po vsej Evropi, in s tem zagotavlja regionalno pokritost in strokovno znanje o določenih temah. Na tak način bomo z usmerjenimi programi podpirali prehod iz linearnega in na fosilnih virih temelječega sistema, v bolj krožno, regenerativno in distributivno gospodarstvo.

Namen Akademije (NEB Academy) je povečati ozaveščenost, izboljšati znanja in spretnosti ter spodbuditi zavezanost zainteresiranih deležnikov k spodbujanju sprememb. Krepitev industrializacije na biotski osnovi in digitalizacije v gradbeništvu, drugem največjem industrijskem ekosistemu v Evropi, bo ustvarila priložnosti za privabljanje mladih talentov in usposobljenih delavcev ter prispevala k rasti krožnega biogospodarstva in uresničevanju Evropskega zelenega dogovora. Z Valom prenove pobuda podpira cilj odprtja 160.000 dodatnih zelenih delovnih mest v evropskem gradbeništvu.

Akademija (NEB Academy) bo vzpostavila platformo, ki bo omogočala usklajevanje visokokakovostnih usposabljanj s potrebami po znanju in spretnostih ter zahtevami različnih ciljnih skupin. Vzpostavitev osrednjega portala in zbirke podatkov o certificiranih gradivih za usposabljanje, predavanjih in modulih ter izbor najboljših pedagoških praks bo omogočila široko razširjanje usposabljanja o biotskih materialih v trajnostnem gradbeništvu. Z upravljanjem zbirke predavanj Akademije (NEB Academy), ki jo bomo sprotno preverjali glede na tematska področja in vrednote NEB, bo učiteljem in udeležencem usposabljanja omogočala, da takoj poiščejo najprimernejše možnosti za usposabljanje.


    

“Usposabljanje akterjev v celotnem ekosistemu gradbeništva, po vsej Evropi, bo pripomoglo k večji uporabi biomaterialov in več ljudi bo imelo dostop do zdravih in lepih stavb za delo, bivanje in učenje.”

Prof. dr. Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem, Slovenija, koordinatorka NEBA Alliance

 

“Pozdravljam konzorcij Akademije novega evropskega Bauhausa (NEBA Alliance), ki združuje 14 evropskih partnerjev in je pripravljen vzpostaviti mrežo za usposabljanje po vsej Evropi. To bo trdna podpora za evropsko gradbeno industrijo, ki bo obravnavala pomanjkanje delovne sile in spodbujala izmenjavo znanja, vključno s trajnostnimi rešitvami na biotski osnovi, kot je krožna uporaba lesa in drugih inovativnih materialov.”

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

 

 

“Novi evropski Bauhaus želi v naše bivalne prostore vnesti Evropski zeleni dogovor. Da bi bil uspešen, moramo gradbeništvo opremiti z veščinami in znanjem, ki jih potrebuje za izkoriščanje potenciala trajnostnih rešitev. Namen Akademije NEB je prispevati pomembne spremembe.”

Iliana Ivanova, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade

 

“Pozdravljam konzorcij Akademije novega evropskega Bauhausa (NEBA Alliance), ki bo s svojim raznolikim strokovnim znanjem in izkušnjami po vsej Evropi obravnaval vrzeli v znanju in spretnostih v trajnostnem in krožnem gradbeništvu ter ustvaril boljše zaposlitvene možnosti na regionalni in nacionalni ravni. Hkrati pa v gradbeništvu spodbujal visoko kakovost in vključenost.”

Elisa Ferreira, Evropska komisarka za kohezijo in reforme

 


Vir uradnega sporočila za javnost Evropske komisije (v angleškem jeziku): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6593

Forum na festival NEB 2024 – uradna otvoritev konzorcija NEBA Alliance (v angleškem jeziku): https://new-european-bauhaus.europa.eu/festival/forum_en  

Sledi nam na LinkedIn: https://bit.ly/nebali

The project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking and its members under Horizon Europe grant no. 101160532 | cordis.europa.eu/project/id/101160532


  

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti