login
| EN
print

VIZIJA UP IAM

UP IAM svoj razvoj osredotoča na povečevanje uspešnosti, predvsem z vključevanjem v mednarodno okolje in izkazano znanstveno odličnostjo.

Vizija razvoja UP IAM je tako dodatno povečati interdisciplinarne povezave raziskovanja vseh obstoječih oddelkov in področij ter tako postati enotno interdisciplinarno regionalno, nacionalno in globalno središče naravoslovja ter tehnike, ki lokalnemu in širšemu okolju nudi rešitve za izboljšanje kvalitete življenja na različnih področjih:

 • Z uspešno izpeljanim dogodkom svetovnega pomena še okrepiti pozicijo ene od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju matematike, algebraične teorije grafov v svetovnem merilu.
 • Z razvojem področja kriptografije poseči na svetovno primerljivo raven. 
 • Postati prepoznan osrednji center za preučevanje duševnega zdravja in samomorilnega vedenja za Slovenijo in en ključnih na svetovni ravni ter povezovati vse deležnike – ustanove, nevladne organizacije, skupnost in študente psihologije s svetovno priznanimi strokovnjaki. 
 • S tesno partnersko povezavo z gospodarstvom vzpostaviti skupni tehnološko-razvojni park ter aktivno sodelovati razvoju Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. 
 • Postati pomemben dejavnik pri razvoju e-rešitev za javne ustanove in gospodarske družbe, na podlagi razvoja interno razvitih in preizkušenih aplikacij.
 • Z lokalnim okoljem in odločevalci soustvariti raziskovanju in akademskemu življenju prijazno okolje z zavedanjem pomena znanosti za blaginjo. Obenem pa biti tudi interno odlično in privlačno delovno okolje tako za mlade kot uveljavljene raziskovalce iz Slovenije ter tujine z močno administrativno podporo delu, ki omogoča osredotočanje na izključno raziskovalno delo.
 • Prestrukturiranje UP IAM v doktorsko šolo (UP DAM) za matematiko, naravoslovje, interdisciplinarnost in tehniko, ki bo doktorske študijske programe približala znanstveno- raziskovalnemu delu in sodelovanju z gospodarstvom.

POSLANSTVO UP IAM

Poslanstvo UP IAM je razvijati temeljna področja človeške znanosti (naravoslovje in tehnika, povezana z družboslovjem in humanistiko) s tesnim interdisciplinarnim povezovanjem na nacionalni in mednarodni ravni s ciljem doseganja znanstvene odličnosti, raziskovalnih rezultatov za širšo blaginjo ter razvoja enotne znanosti

Svoje poslanstvo UP IAM uresničuje z neločljivo povezanimi ter prepletenimi ključnimi področji: raziskovalna odličnost, družbena dejavnost, mednarodna vpetost, sodelovanje z gospodarstvom ter nevladnimi organizacijami in ustvarjanje stimulativnega delovnega okolja. Uresničevanje poslanstva je tako osredotočeno na:

 • ohranjanje in še dodatno izboljšanje znanstvene odličnosti, merjeno s številom objav v indeksiranih revijah, številom citatov, uspešnim izvajanjem in pridobivanjem raziskovalnih projektov;
 • povečano interdisciplinarnost med področjema matematike kot osnove znanosti in računalništva, predvsem z namenom razvoja področja kriptografije, ki je ključnega pomena za nacionalno varnost;
 • vpetost v družbeno okolje z uspešnim prenašanjem znanja v širšo javnost in skrb za javno dobro, predvsem na področjih ohranjanja in izboljševanja (duševnega) zdravja, zdravega bivanjskega in naravnega okolja;
 • razvoj mladih kadrov, s posebno prednostjo v močni mednarodni vpetosti in prepoznavnosti, ki  omogoča gostovanja v tujini, obiske tujih raziskovalcev, udeležbo na mednarodno priznanih dogodkih ter sodelovanje na mednarodnih projektih;
 • organizacija tradicionalnih mednarodnih konferenc z udeležbo najvidnejših znanstvenikov s področij in drugih srečanj z namenom prenosa znanja;
 • sodelovanje pri povečevanju mednarodne konkurenčnosti posameznih panog slovenskega gospodarstva na področju trajnostne rabe naravnih virov in trajnostnega načina delovanja podjetij ter življenja njihovih uporabnikov nasploh;
 • skrb za tako delovno okolje, ki raziskovalcem omogoča odličnost administrativne podpore in zmanjšanje tovrstnih nalog, ki pomenijo možnost boljše osredotočenosti na doseganje raziskovalne odličnosti.

Aktualna vizija in poslanstvo sta bila sprejeta na 1. redni seji Znanstvenega sveta UP IAM, dne 11. 6. 2018.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti