login
| SL
Title Acronym Duration Country
Problemi pakiranja in pokritja v grafih in hipergrafih / Packing and Covering Problems in Graphs and Hypergraphs BI-AR/15-17-009 02/02/2015 - 31/12/2017 Argentina
Povezovanje upravljanja z gozdovi in tehnologij predelave lesa za učinkovito rabo gozdnih virov v celotni vrednosti verigi / Integrating forest management and wood processing technologies for effective use of forest resources throughout the entire value c BI-AR/15-17-011 01/02/2015 - 31/12/2017 Argentina
Klike in vpeta drevesa z omejenimi sredstvi / Cliques and Spanning Trees under Budget Constraints BI-AT/18-19-005 01/01/2018 - 31/12/2019 Austria
Pravična razdelitev ne nujno kompatibilnih dobrin / Fair division under conflict constraints BI-AT/20-21-015 01/01/2020 - 31/12/2022 Austria
Strukture in simetrične lastnosti grafovskih produktov / Structural and symmetry properties of graph products BI-AT/20-21-017 01/01/2020 - 31/12/2022 Austria
Krepko razširljivi grafi / Strongly extendable graphs BI-BA/16-17-013 01/01/2016 - 31/12/2017 Bosnia and Herzegovina
Poltranzitivni grafi višjih valenc / Halfarctransitive graphs of higher valencies BI-BA/16-17-023 01/01/2016 - 31/12/2017 Bosnia and Herzegovina
Polregularni in kvazi-polregularni avtomorfizmi grafov / Semiregular and quasi-semiregular automorphisms in graphs BI-BA/19-20-006 15/01/2019 - 31/12/2022 Bosnia and Herzegovina
Komplementi povezavno-regularnih grafov / Complements of edge-regular graphs BI-BA/19-20-025 15/01/2019 - 31/12/2022 Bosnia and Herzegovina
Polenostavne algebre povezane z usmerjenimi grafi in njihove aplikacije / Semi-simples algebras associated to directed graphs and its applications BI-BA/21-23-010 01/07/2021 - 30/06/2023 Bosnia and Herzegovina
Postkvantna kriptoanaliza bločnih šifer / Post-quantum cryptanalysis of block ciphers BI-DA/20-22-008 01/11/2020 - 31/10/2022 Denmark
Matematične osnove izbranih poglavij naravoslovja: od matematične kemije do diskretne biomatematike (MathChemBio) / Mathematical Foundations of Selected Topics in Science: From Mathematical Chemistry to Discrete Biomathematics (MathChemBio) BI-DE/17-19-10 01/04/2017 - 31/03/2019 Germany
Karakterizacija reoloških lastnosti modificiranega lesa / Rheological Characterization of Modified Wood BI-DE/17-19-15 01/04/2017 - 31/03/2019 Germany
Grafovske strukture in učinkoviti algoritmi za optimizacijske probleme / Graph structures and efficient algorithms for optimization problems BI-DE/17-19-18 01/04/2017 - 31/03/2019 Germany
Funkcije nad končnimi polji / Functions on finite fields BI-DE/19-20-005 01/01/2019 - 31/12/2021 Germany
Iskanje v grafih, grafovski razredi in posplošitev tetivnosti / Graph searching, graph classes, and generalizations of chordality BI-DE/19-20-007 01/01/2019 - 31/12/2021 Germany
Sistemi mešane resničnosti za podporo branju / Mixed Reality for Reading Support (MRRS) BI-DE/20-21-002 01/01/2020 - 31/12/2021 Germany
Strukturni in algoritmični vidiki grafovskih razredov, definiranih preko klik in neodvisnih množic / Structural and Algorithmic Aspects of Graph Classes Defined by Cliques and Stable Sets BI-FR/15-16-PROTEUS-003 01/01/2015 - 31/12/2015 France
Teoretične lastnosti Jadranskih indeksov in Jadranskih matrik / Theoretical properties of the Adriatic indices and the Adriatic matrices BI-HR/14-15-001 13/05/2014 - 31/12/2015 Croatia
Načrti, kode, grafi in kriptografija - interdisciplinarni pristop v analizi določenih diskretnih struktur / Designs, codes, graphs and cryptography an interdisciplinary approach in analysis of certain discrete structures BI-HR/18-19-013 01/01/2018 - 31/12/2019 Croatia
Kode, njihovi ohranjevalci in pripadajoče incidenčne strukture / Codes, their preservers, and corresponding incidence structures BI-HR/20-21-038 01/01/2020 - 31/12/2022 Croatia
Nekateri algebraični vidiki raznih incidenčnih struktur / Certain algebraic aspects of various incidence structures BI-HR/23-24-013 01/04/2023 - 31/03/2025 Croatia
Uporaba in analiza senzorskih omrežij v stavbah BI-HU: 2019-2021 01/01/2019 - 31/12/2021
Barvanje grafov in končne geometrije BI-HU: 2019-2021 01/01/2019 - 31/12/2021
Dopolnjena resničnost za oddaljeno strokovno pomoč / Augmented Reality for Remote Expert Assistance BI-JP/20-22-001 01/04/2020 - 31/03/2023 Japan
Algebraični aspekti teorije grafov / Algebraic Aspects of Graph Theory BI-RS/14-15-004 01/11/2014 - 31/12/2015 Serbia
Kvazikrovi in delovanje končnih grup na grafih / Quasi-coverings and Finite Group Actions on Graphs BI-RU/14-15-006 01/01/2014 - 31/12/2015 Russia
Cikli in poti v simetričnih grafih / Cycles and paths in symmetric graphs BI-RU/14-15-010 01/01/2014 - 31/12/2015 Russia
Okoljske lastnosti in vrednotenje okoljskih vplivov papirja / Environmental performance and impact assessments of paper BI-RU/14-15-014 01/03/2014 - 31/12/2015 Russia
Termo-hidro-mehanska obdelava lesa za nove konstukcijske materiale / Thermo hydro mechanical treatments of wood for new construction materials BI-RU/14-15-019 01/03/2014 - 31/12/2015 Russia
Schurove grupe, ločljivi S-kolobarji in uporabi / Schur groups, separable S-rings and application BI-RU/14-15-023 01/01/2014 - 31/12/2015 Russia
Raziskovanje procesa rezanja toplotno-hidro-mehansko obdelanega lesa / Investigation of the cutting process of thermo-hydro-mechanically treated wood BI-RU/16-18-011 01/10/2016 - 30/09/2018 Russia
Kvazikrovi in delovanje končnih grup na grafih, II / Quasi-coverings and Finite Group Actions on Graphs, II BI-RU/16-18-015 01/10/2016 - 30/09/2018 Russia
Obstoj lihih avtomorfizmov v točkovno tranzitivnih (di)grafih / On odd automorphisms in vertex-transitive (di)graphs BI-RU/16-18-026 01/10/2016 - 30/09/2018 Russia
Kvazi razdaljno-uravnoteženi grafi / Quasi distance-balanced graphs BI-RU/19-20-004 01/01/2019 - 31/12/2021 Russia
O grafih, hipergrafih in pozicijskih igrah / Topics in graphs, hypergraphs, and positional games BI-RU/19-20-022 01/01/2019 - 31/12/2021 Russia
Razširitve Burnisovega rezutata / Extensions of a Result of Burnside BI-RU/19-20-027 01/01/2019 - 31/12/2021 Russia
Povezanost razdaljno-biregularnih grafov / Connectivity of distance-biregular graphs BI-RU/19-20-028 01/01/2019 - 31/12/2021 Russia
Grupe, sheme in S-kolobari z CI-lastnostjo: teorija in algoritmi / Groups, schemes and S-rings with the CI-property: theory and algorithms BI-RU/19-20-032 01/01/2019 - 31/12/2021 Russia
Grafi s primitivno grupo avtomorfizmov / Graphs with primitive automorphism group BI-RU/19-20-033 01/01/2019 - 31/12/2021 Russia
Konstrukcija gibanj togih teles z racionalnimi krivuljami / Motion design with rational curves BI-RU/19-20-038 01/01/2019 - 31/12/2021 Russia
Delno urejene množice, kombinatorika in karakteristični razredi / Posets, combinatorics, and characteristic classes BI-RU/19-20-044 01/01/2019 - 31/12/2021 Russia
Novi trendi v teoriji prirejanj / New Trends in Matching Theory BI-TR/14-16-005 01/03/2014 - 31/12/2016 Turkey
Koncept dominacije v Cayleyevih grafih / Domination concept in Cayley graphs BI-TR/16-18-002 01/01/2016 - 31/12/2018 Turkey
Raziskovanje in preprečevanje samomora / Research and prevention of suicide BI-US/14-15-006 01/01/2014 - 31/12/2015 United States of America
Visokoelastične lastnosti termohidromehansko obdelanega lesa / Viscoelastic properties of thermohydromechanically treated wood BI-US/14-15-027 01/01/2014 - 31/12/2015 United States of America
Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije / Abstract polygonal complexes and their representations BI-US/14-15-036 01/01/2014 - 31/12/2015 United States of America
Klike, neodvisne množice in grafovski razredi / Cliques, stable sets, and graph classes BI-US/14-15-050 01/01/2014 - 31/12/2015 United States of America
Neenakosti prepletanja za simplicialne komplekse / Intertwining inequalities for simplicial complexes BI-US/15-16-001 01/03/2014 - 31/12/2016 United States of America
Posturalne funkcije pri starejših odraslih in pri bolnikih z nevrološkimi obolenji / Postural functions in older adults and in neurological disease patients BI-US/15-16-021 01/03/2015 - 31/12/2016 United States of America
Kriptografske Boolove funkcije in teorija grafov / Cryptographic Boolean Functions and Graph Theory BI-US/15-16-028 01/03/2015 - 31/12/2016 United States of America
Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov / Hamiltonicity of vertex-transitive graphs BI-US/15-16-039 01/03/2015 - 31/12/2016 United States of America
Snap.py - Pythonski vmesnik za knjižnico za delo z velikimi omrežji SNAP / Snap.py a Pythonic interface to the large network analysis library SNAP BI-US/15-16-056 01/03/2015 - 31/12/2016 United States of America
Določevanje lastnosti termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z dinamično mehansko analizo (DMA) / The Use of Dynamical Mechanical Analysis (DMA) to Characterize ThermoHydroMechanically Densified Wood BI-US/15-16-064 01/03/2015 - 31/12/2016 United States of America
Dvodelni razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem / Bipartite distance-regular graphs: irreducible T-modules with endpoint 2 BI-US/15-16-068 01/03/2015 - 31/12/2016 United States of America
Raznolikost v vodstvenih funkcijah gozdno lesnega sektorja: uspešnost podjetij / Leadership Diversity in Forest Sector Firms: Performance Impacts BI-US/16-17-026 01/01/2016 - 31/12/2017 United States of America
Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije / Abstract polygonal complexes and their representations BI-US/16-17-027 01/01/2016 - 31/12/2017 United States of America
Nekateri kombinatorični problemi: grafi, hipergrafi in pozicijske igre / Some combinatorial problems: graphs, hypergraphs, and positional games BI-US/16-17-030 01/01/2016 - 31/12/2017 United States of America
Abstraktni politopi, grupi in ciklične konfiguracije / Abstract polytopes, groups and cyclic configurations BI-US/16-17-057 01/01/2016 - 31/12/2017 United States of America
Analiza povezanih omrežij / Analysis of linked networks BI-US/17-18-045 01/02/2017 - 31/12/2018 United States of America
Inovacijsko in raziskovalno upravljanje za izboljšano procesiranje obnovljivih materialov / Innovation and research management for improved renewable material processing BI-US/18-19-025 01/01/2018 - 31/12/2019 United States of America
Študije grafovskih predstavitev: dualni grafi na ploskvah, kartezična dimenzija in odčitljivost grafov / Studies in graph representations: dual graphs on surfaces, Cartesian dimension, and readability of graphs BI-US/18-19-029 01/01/2018 - 31/12/2019 United States of America
Dvodelni razdaljno-regularni grafi z natanko dvema nerazcepnima T-moduloma s krajiščem 2, oba tanka: podprostor MW / Bipartite distance-regular graphs with exactly two irreducible T-modules with endpoint 2, both thin: subspace MW BI-US/18-19-049 01/01/2018 - 31/12/2019 United States of America
Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov / Hamiltonicity of vertex-transitive graphs BI-US/18-19-056 01/01/2018 - 31/12/2019 United States of America
Avtomorfizmi, ki ohranjajo barve / Color Preserving Automorphisms BI-US/18-19-060 01/01/2018 - 31/12/2019 United States of America
Neparametrična statistika, Brownovo gibanje in analiza / Nonparametric statistics, Brownian motion and analysis BI-US/18-19-073 01/01/2018 - 31/12/2019 United States of America
Strukturne lastnosti Cayleyevih grafov / Structural Properties of Cayley graphs BI-US/18-20-005 01/10/2018 - 30/09/2021 United States of America
Nivojske funkcije in njihove aplikacije / Plateaued functions and their applications BI-US/18-20-025 01/10/2018 - 30/09/2021 United States of America
Simetrija v metroidih / Symmetry in Matroids BI-US/18-20-048 01/10/2018 - 30/09/2021 United States of America
Stopničenje v poltranzativnih grafih stopnje 4 / Grading in tetravalent half-arc-transitive graphs BI-US/18-20-075 01/10/2018 - 30/09/2021 United States of America
Generiranje grup, teorija števil in delno urejene množice odsekov / Group generation, number theory, and posets of cosets BI-US/18-20-091 01/10/2018 - 30/09/2021 United States of America
Problem kletk / The cage problem BI-US/19-21-009 01/10/2019 - 30/09/2021 United States of America
Kemijski grafi na steroidih / Chemical graphs on steroids BI-US/19-21-010 01/10/2019 - 30/09/2021 United States of America
Gibanja z racionalnimi zlepki nizkih stopenj / Rational spline motions of a low degree BI-US/19-21-015 01/10/2019 - 30/09/2021 United States of America
Algebraične karakterizacije in kombinatorične lastnosti (ne)regularnih grafov s tankim modulom s krajiščem nič / Algebraic characterizations and combinatorial properties of (non)regular graphs with thin module of endpoint zero BI-US/19-21-019 01/10/2019 - 30/09/2021 United States of America
F-WORM barvanja v hereditarnih grafovskih razredih / F-WORM colorings in hereditary graph classes BI-US/19-21-020 01/10/2019 - 30/09/2021 United States of America
Grafi, politopi in konfiguracije / Graphs, polytopes and configurations BI-US/19-21-074 01/10/2019 - 30/09/2021 United States of America
Razlikovalno število grafov / Distinguishing number of graphs BI-US/19-21-106 01/10/2019 - 30/09/2021 United States of America
Nove meje v ekstremalni teoriji grafov / New bounds in extremal graph theory BI-US/22-24-003 01/07/2022 - 30/06/2024 United States of America
Kombinatorna struktura in algebraične lastnosti Q-polinomskih grafov, v katerih je algebra sosednosti zaprta glede na Hadamardov produkt / Combinatorial structure and algebraic properties of a Q-polynomial graph for which the adjacency algebra is closed BI-US/22-24-008 01/07/2022 - 30/06/2024 United States of America
Kemijski grafi na steroidih / Chemical graphs on steroids BI-US/22-24-009 01/07/2022 - 30/06/2024 United States of America
Študije dualnosti: grafi na ploskvah in konformni hipergrafi / Studies in duality: graphs on surfaces and conformal hypergraphs BI-US/22-24-149 01/07/2022 - 30/06/2024 United States of America
Razdaljno-regularni grafi z natanko tremi nerazcepnimi T-moduli s krajiščem 1, od katerih so vsi tanki / Distance-regular graphs with exactly three irreducible T-modules with endpoint 1, all of which are thin BI-US/22-24-172 01/07/2022 - 30/06/2024 United States of America
O neobstoju ekstremnih grafih / On the non-existence of extremal graphs BI-VB/23-25-002 01/05/2023 - 30/04/2025 United Kingdom
Performance of bio-based building materials FP-1303 01/08/2016 - 30/04/2017
Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach FP1407 / ModWoodLife 01/06/2015 - 31/05/2020
MU-PROM/2015-003 (University of Belgrade) MU-PROM/2015-003 01/01/2015 - 31/12/2015 Serbia
MU-PROM/2015-007 (Verona) MU-PROM/2015-007 01/01/2015 - 31/12/2015 Italy
MU-PROM/2015-034 (Mississippi University) MU-PROM/2015-034 01/01/2015 - 31/12/2015 United States of America
MU-PROM/2015-039 (Ural Federal University) MU-PROM/2015-039 01/01/2015 - 31/12/2015 Russia
MU-PROM/2015-042 (Mississippi University) MU-PROM/2015-042 01/01/2015 - 31/12/2015 United States of America
MU-PROM/2015-043 (Virginia Commonwealth University) MU-PROM/2015-043 01/01/2015 - 31/12/2015 United States of America
Indoor living space improvement: Smart habitat for the ELDerly SHELD-ON 01/10/2015 - 30/04/2022
University of Primorska

Andrej Marušič Institute
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenia

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Copyright
Accessibility statement